In de vergadering van 27 november 2018 heeft de kerkenraad zich gebogen over de opmerkingen die gemaakt werden op de gemeenteavond van 9 oktober. De aanwezige gemeenteleden gaven hun ervaring met de viering van het Avondmaal zoals we dat in de Rank vieren: afwisselend een viering in de kring en lopend met in alle vieringen de mogelijkheid tot indopen en tot drinken. In de kringviering worden brood en wijn doorgegeven.

Deze vormen werden gekozen om ieder de mogelijkheid te geven om in te dopen of te drinken uit de beker.

Zowel de lopende viering als de kringviering kennen we in de Rank al vele jaren. Tot de Mexicaanse griep in 2009 werd brood gedeeld en uit de beker gedronken. Op advies van de PKN zijn we toen overgegaan op het gebruik van broodwafels die in de wijn gedoopt worden. Om hygiënische redenen is toen besloten met deze vorm door te gaan.

Sinds 2016 wordt - op verzoek van gemeenteleden - de mogelijkheid geboden om de wijn uit de beker te drinken óf de broodwafel in de wijn te dopen.

Omdat er signalen waren dat deze vormen niet bij iedereen welgevallig waren, werd besloten de gemeente te raadplegen.

Ervaringen

De volgende ervaringen werden genoemd:

 • ergernis bij kring; gaat niet meer naar deze diensten; kommetjes doorgeven lastig. Een keus maken. Niet beide vormen. Beter op elkaar letten. Hoe het gaat geeft soms ergernis
 • ongelukkig met kommetjes en indopen. Langslopen en kommetje voorhouden is beter. Maak een eenduidige keuze.
 • kommetjes doorgeven wordt als zeer lastig ervaren.
 • ambtsdragers lopen met kommetjes om mensen in de kring te laten indopen i.p.v. zelf doorgeven.
 • voorkeur voor lopend avondmaal: je gaat naar het Avondmaal
 • In de toekomst zullen er gaten in de kring vallen; geen beker i.v.m. de hygiëne. Kring ook goed maar vaak rommelig.
 • kring rommelig; sneu voor kinderen die met druivensapbeker lopen.
 • om en om kring/lopend; is een combi niet mogelijk? Beginnen in de kring en dan vanuit de kring een rondje lopen langs opgestelde ambtsdragers om weer terug te keren naar de kring.
 • voorkeur lopend omdat de predikant dan het brood uitdeelt.
 • kring spreekt me meer aan vanwege het samen delen; afwisseling ook mooi;
 • Er moeten geen mensen wegblijven, je bent kerk met elkaar ; jammer dat we zo veel met de organisatie bezig zijn.
 • verschillende vormen maken het erg lastig; te vlakke kommetjes onhandig. In een viering één vorm voor concentratie en beleving.
 • ook lastige kommetjes. Meer vormen is positief, je doet recht aan iedereen
 • dopen van de broodwafel in de aangereikte kommetjes. Niet doorgeven. Leidt af. Probeer één vorm te vinden.
 • lopend avondmaal heft alle praktische problemen op. Je hebt meer aandacht voor wat je doet. Wel ook de mogelijkheid bieden om uit de beker te drinken.
 • waarom zo vaak avondmaal. Twee keer per jaar is voor mij voldoende, het liefst aan tafel.

Uit alle opmerkingen kun je een trend beluisteren.

 • Het wordt betreurd dat mensen wegblijven wanneer er niet gevierd wordt in de door hen gewenste vorm.
 • De kommetjes worden vooral bij het doorgeven als erg onhandig ervaren.
 • Vieren in de kring wordt als veel rommeliger ervaren.
 • In de kring de kommetjes niet doorgeven, maar de kommetjes bij het indopen laten aanreiken door de ambtsdragers.
 • Het lopend avondmaal lijkt voor velen de oplossing. Veel praktische problemen vallen weg.

Alle opmerkingen gingen niet over de inhoud van de viering van het Avondmaal. Dat was ook niet de vraag. Het ging over de beleving van de vorm.

Besluit

In de kerkenraad hebben we uitvoerig gesproken over alles wat er tijdens de gemeenteavond naar voren is gebracht en zoals we hadden aangekondigd hebben we een besluit genomen.

Het besluit is:

De gemeente gehoord hebbende, heeft de kerkenraad besloten om te kiezen voor het “lopend Avondmaal” .

Twee uitzonderingen: de Gedachtenisdienst waarin we het Avondmaal in de kring gaan vieren en de Witte Donderdag viering waarbij we in een kring rond de tafel zitten.

Voor alle vieringen geldt dat er de mogelijkheid is om in te dopen en uit de beker te drinken.

In de Gedachtenisdienst zullen de broodwafels aan elkaar gedeeld worden en de wijn (zowel om in te dopen als te drinken) zal worden aangereikt.

In de laatste kerkenraadsvergadering van 2019 zullen we het hier genoemde besluit evalueren.

Gesprekken

In januari en februari vinden er op een aantal dinsdagen gesprekken plaats in het kader van het jaar van het VIEREN, zie ook Ontmoetingen rondom 4-ren. Dinsdag 12 februari hebben we speciaal gereserveerd voor een gesprek met elkaar over de inhoud van het Heilig Avondmaal. Dit gesprek zal dus niet gaan over de vorm maar over de inhoud van het avondmaal met vragen als:

 • Wat vieren we eigenlijk
 • Hoe vaak vieren we Avondmaal
 • Wat is het verschil tussen een viering aan tafel, in de kring, lopend of….

U bent daar van harte welkom!

Adres

PKN-gemeente Nieuwegein-Zuid

Kerkelijk centrum:
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein
KvK nummer 76428702

Mail naar de kerkenraad

de zon op de toren van de Rank
Vind ons op Facebook
Wijdekerk.PNG