A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse gemeente De Rank te Nieuwegein-Zuid
Telefoonnummer (facultatief): 030 606 42 88
RSIN/Fiscaal nummer: 824138971
Nummer Kamer van Koophandel: 76428702
Website adres: www.derank-nieuwegein.nl
E-mail: diaconie@derank-nieuwegein.nl
Adres: Lupinestaat 11
Postcode: 3434 HA 
Plaats: Nieuwegein

De Protestantse gemeente De Rank in Nieuwegein is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven:

een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten.

  • De Rank wil een open en gastvrije geloofsgemeenschap zijn die, geïnspireerd door het Bevrijdende Woord van God, mensen perspectief biedt voor leven en handelen in deze wereld.
  • De Rank wil een gemeenschap zijn waar ruimte is voor ontmoeting, waar mensen omzien naar elkaar en naar de wereld waarin wij leven.
  • De Rank wil, in samenwerking met alle mensen van goede wil, zich inspannen om perspectief te scheppen en vrede te stichten, om de aarde te beschermen en recht en rechtvaardigheid te bevorderen, en om allen tot zegen te zijn.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse gemeente De Rank te Nieuwegein-Zuid

B. Samenstelling Bestuur

Voor het profiel van onze gemeente en het bestuur en de organisatie, zie Wie zijn Wij

Voor de activiteiten verwijzen we naar de tabbladen in het hoofdmenu van deze website.

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”

D.  Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/ zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: beleidsplan van de Rank.

E. Beloningsbeleid

Het college heeft geen medewerkers in dienst. Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F.  Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Voor de concrete activiteiten verwijzen we naar de andere pagina's op deze website.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit: In de begroting van de staat van baten en lasten is dit hieronder in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Toelichting

Deze jaarrekening bevat de baten en lasten van de Diaconie en van de ZWO. Deze jaarrekening over 2023 bevat de baten en lasten van de Diaconie en van de ZWO van de Rank. Het saldo van de baten en lasten van de geconsolideerde jaarrekening van de Diaconie en ZWO bedraagt in totaal € 133 positief. Dit saldo valt uiteen in een positief saldo van € 417 bij de diaconie en een negatief saldo van € 284 bij de ZWO.

Diaconie: Het positief saldo van de Diaconie van € 417 positief, is € 797 hoger dan begroot (€ -380). De opbrengsten levend geld zijn op begroting uitgekomen. De totale baten van € 26.620 in 2023 zijn € 3.660 hoger uitgekomen dan begrote baten. In totaal is € 22.000 aan collecten ontvangen (diaconie en ZWO). De collecte-ontvangsten zijn bij het opstellen van de begroting voorzichtig ingeschat. De collecte-ontvangsten liggen in 2023 op hetzelfde niveau als in 2022. De actie diaconale verantwoordelijkheid in het najaar heeft € 1.000 meer opgebracht. Daar tegenover bedroegen de eenmalige giften € 710 minder en diaconale collecten € 134 minder dan begroot en in lijn met voorgaande jaren.

ZWO: Het saldo baten en lasten van de ZWO is € 284 negatief. De ontvangen gelden van de voor- en najaarsactie en ontvangen giften waren in totaal lager dan begroot. Om de afdracht van €8.000 aan Kerk in Actie mogelijk te maken is een bedrag van € 284 onttrokken aan de ZWO reserves. Daarnaast is de aandacht uitgegaan naar het Project Rohinghya. Hiervoor is een bedrag van € 1.234 afgedragen aan Kerk in Actie. Verder is er een nieuw project Ghana gestart. Hiervoor is een bedrag van € 3.359 afgedragen aan Kerk in Actie.